Vlastimil Fürst

Nemám jen vás

Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: 'Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?'

15.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 11.28 | Přečteno: 111 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Dáš nám instrukce?

Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ (Lukáš 22,8+9)

14.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 12.93 | Přečteno: 129 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Příprava na slavnost

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ (Lukáš 22,7+8)

13.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 15.36 | Přečteno: 179 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Peněz si cenil víc než Mistra

Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup. (L22,4-6)

12.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 267 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Ďábel v lidském nitru

Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. (Lukáš 22,3+4)

11.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.60 | Přečteno: 213 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zvláštní příprava na svátek

Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu. (Lukáš 22,1+2)

10.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.34 | Přečteno: 208 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Jak začínáš svůj den?

A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal. (evangelium podle Lukáše 21,38)

9.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.55 | Přečteno: 199 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zdroj energie a odvahy

Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová... (evangelium podle Lukáše 21,37)

8.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.83 | Přečteno: 163 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Dějiny jsou důkazem toho, že nelhal

Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. (evangelium podle Lukáše 21,32)

7.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.05 | Přečteno: 358 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Až to uvidíš, poznáš

Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.“ (Lukáš 21,29-31)

6.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.60 | Přečteno: 225 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Napřim se a zvedni hlavu

Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. ...

5.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.11 | Přečteno: 240 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Jsi připraven tu vše nechat a odejít?

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí ...

4.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.37 | Přečteno: 368 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Může být i hodně zle

Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy. (Lukáš 21,16-19)

3.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.40 | Přečteno: 667 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Slovo od Boha

Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví.

2.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.44 | Přečteno: 232 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Odkrytá budoucnost

Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.“ (Lukáš 21,10+11)

1.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.65 | Přečteno: 257 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nemusíš se bát

Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned. (Lukáš 21,9)

31.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.67 | Přečteno: 257 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Špatná otázka

Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte se na pozoru ...

30.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.82 | Přečteno: 335 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Ať mi nezůstane jen ta Zeď nářků

Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ (Lukáš 21,5+6)

29.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.89 | Přečteno: 216 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Na co spoléháš?

Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní...

28.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.08 | Přečteno: 288 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Hodnotu našim činům dává pohnutka

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice... (evangelium podle Lukáše 21,1)

27.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.99 | Přečteno: 239 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz