Vlastimil Fürst

Odzbrojující otázka

Odpověděl jim: „I já vám položím otázku. Řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?“ Oni o tom mezi sebou uvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘

17.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 13.01 | Přečteno: 223 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Lid mu visel na rtech

Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. (Lukáš 19,47+48)

16.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 15.26 | Přečteno: 256 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nedělejte z mého chrámu doupě lupičů

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ (Lukáš 19,45+46)

15.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.64 | Přečteno: 226 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pláč nad Jeruzalémem

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.

14.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.62 | Přečteno: 352 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Už to nezastavíte!

Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“

13.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.10 | Přečteno: 465 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Naplněné proroctví

„Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje.“

12.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.71 | Přečteno: 343 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Varování duchovním

Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. (Lukáš 19,27)

11.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.68 | Přečteno: 498 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Věrná služba se vyplácí

Pravím vám: „Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (evangelium podle Lukáš 19,26)

10.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.99 | Přečteno: 212 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pozor na to, co říkáš!

Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem. (Lukáš 19,22+23)

9.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.64 | Přečteno: 372 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Oceněná snaha

Přišel první a řekl: „Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.“ Řekl mu: „Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.“ (Lukáš 19,16+17)

8.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.58 | Přečteno: 184 | Diskuse

Vlastimil Fürst

My tě nechceme ...

Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim: „Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.“

7.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.85 | Přečteno: 347 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Prosím, nespěchejte na mne

Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned. (Lukáš 19,11)

6.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.94 | Přečteno: 216 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Už nejsi mrtvý

Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ (Lukáš 19,9+10)

5.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.19 | Přečteno: 214 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pokání v praxi

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ (Lukáš 19,8)

4.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.66 | Přečteno: 235 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Tak to je šok

On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ (Lukáš 19,6+7)

3.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.17 | Přečteno: 384 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vzácný host

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. (Lukáš 19,5+6)

2.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.93 | Přečteno: 170 | Diskuse

Vlastimil Fürst

On o tobě ví

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lukáš 19,5)

1.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.36 | Přečteno: 230 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vynalézavá touha

Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lukáš 19,4+5)

30.9.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.77 | Přečteno: 149 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vidět ještě neznamená poznat

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. (Lukáš 19,1-3)

29.9.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.92 | Přečteno: 266 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Umění poděkovat a jásat

Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. (Lukáš 18,43)

28.9.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.19 | Přečteno: 169 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz