Vlastimil Fürst

Otevřené oči vidí Ježíše

Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. (Lukáš 24,30+31)

24.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 30.04 | Přečteno: 415 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nestačí jen kousek, čti ji celou

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?“ ...

23.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.47 | Přečteno: 317 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Oslepující lpění na tradici

Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. ...

22.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.73 | Přečteno: 450 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zklamání z víry

Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. ...

21.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 29.03 | Přečteno: 469 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nemáš také klapky na očích?

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. ...

20.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.37 | Přečteno: 328 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Chci to vidět na vlastní oči

Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. (Lukáš 24,12)

19.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.39 | Přečteno: 301 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč se připravuješ o radost?

Vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.

18.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.10 | Přečteno: 331 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vzpomeňte si, co vám řekl

Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. ...

17.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.02 | Přečteno: 246 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Když si najednou nevíš rady

Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. (Lukáš 24,3+4)

16.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.45 | Přečteno: 263 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Udělej krok víry

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. (Lukáš 24,1+2)

15.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.13 | Přečteno: 265 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Respekt k přikázání

Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.

14.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.04 | Přečteno: 226 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Neházej všechny do jednoho pytle

Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. (Lukáš 23,50+51)

13.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.42 | Přečteno: 242 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Tohle asi nečekali

A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. (Lukáš 23,48)

12.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.45 | Přečteno: 430 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Světlo ve tmě

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. (Lukáš 23,44+45)

11.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.21 | Přečteno: 230 | Diskuse

Vlastimil Fürst

V poslední chvíli

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš?"

10.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.38 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Láska do posledního vydechnutí

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23,34)

9.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.75 | Přečteno: 208 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Důsledky pocítíte všichni

Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' ...

8.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.66 | Přečteno: 443 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Davové šílenství

„Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“ Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“

7.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.01 | Přečteno: 269 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zvláštní kamarádi

Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. (L,23,11)

6.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.92 | Přečteno: 284 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pohrdání a výsměch

Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli při tom i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. ...

5.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.99 | Přečteno: 309 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz