Vlastimil Fürst

Dávej pozor, komu věříš

Když všechen lid poslouchal, řekl učedníkům: „Dejte si pozor na zákoníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách...

26.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.86 | Přečteno: 228 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Bůh nebo jen moudrý učitel?

Řekl jim: „Jak mohou nazývat Mesiáše synem Davidovým? Vždyť sám David praví v Knize žalmů: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.'

25.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.47 | Přečteno: 283 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Není co dodat

Někteří ze zákoníků na to řekli: „Mistře, dobře jsi odpověděl.“ A už se neodvážili položit mu jinou otázku. (Lukáš 20,39+40)

24.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.21 | Přečteno: 296 | Diskuse

Vlastimil Fürst

On je Bohem živých!

A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina ‚Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‘. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. (L,20,38)

23.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.24 | Přečteno: 275 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Součástí vesmírné rodiny

Ježíš jim řekl: „Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají...

22.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.59 | Přečteno: 340 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nebezpečné lichotky

Otázali se ho: „Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“

21.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.60 | Přečteno: 272 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Provokující předstírání

Nespustili ho však z očí. Poslali své lidi, kteří měli předstírat, že to myslí upřímně, aby jej přistihli při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vladařově moci a soudu. (Lukáš 20,20)

20.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.56 | Přečteno: 348 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Boj proti Bohu v Božím jméně

Zákoníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu; poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim. (Lukáš 20,19)

19.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.31 | Přečteno: 333 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nenávist, která zabíjí

„Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: ‚To je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše.‘ A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným.“ (L 20,14)

18.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.11 | Přečteno: 481 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Odzbrojující otázka

Odpověděl jim: „I já vám položím otázku. Řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?“ Oni o tom mezi sebou uvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘

17.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.90 | Přečteno: 330 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Lid mu visel na rtech

Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. (Lukáš 19,47+48)

16.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.91 | Přečteno: 335 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nedělejte z mého chrámu doupě lupičů

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ (Lukáš 19,45+46)

15.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.89 | Přečteno: 284 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pláč nad Jeruzalémem

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.

14.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 390 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Už to nezastavíte!

Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“

13.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.73 | Přečteno: 499 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Naplněné proroctví

„Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje.“

12.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.92 | Přečteno: 361 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Varování duchovním

Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. (Lukáš 19,27)

11.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.70 | Přečteno: 507 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Věrná služba se vyplácí

Pravím vám: „Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (evangelium podle Lukáš 19,26)

10.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 216 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pozor na to, co říkáš!

Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem. (Lukáš 19,22+23)

9.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.66 | Přečteno: 381 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Oceněná snaha

Přišel první a řekl: „Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.“ Řekl mu: „Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.“ (Lukáš 19,16+17)

8.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.60 | Přečteno: 188 | Diskuse

Vlastimil Fürst

My tě nechceme ...

Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim: „Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.“

7.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.05 | Přečteno: 352 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz