Vlastimil Fürst

Udělej krok víry

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. (Lukáš 24,1+2)

15.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.01 | Přečteno: 263 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Respekt k přikázání

Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.

14.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.89 | Přečteno: 224 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Neházej všechny do jednoho pytle

Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. (Lukáš 23,50+51)

13.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.25 | Přečteno: 239 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Tohle asi nečekali

A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. (Lukáš 23,48)

12.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.11 | Přečteno: 429 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Světlo ve tmě

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. (Lukáš 23,44+45)

11.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.86 | Přečteno: 227 | Diskuse

Vlastimil Fürst

V poslední chvíli

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš?"

10.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.21 | Přečteno: 269 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Láska do posledního vydechnutí

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23,34)

9.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.59 | Přečteno: 207 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Důsledky pocítíte všichni

Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' ...

8.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.36 | Přečteno: 442 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Davové šílenství

„Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“ Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“

7.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.84 | Přečteno: 265 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zvláštní kamarádi

Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. (L,23,11)

6.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.74 | Přečteno: 282 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pohrdání a výsměch

Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli při tom i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. ...

5.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.67 | Přečteno: 308 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč chci vidět Ježíše?

Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. (Lukáš 23,8)

4.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.16 | Přečteno: 291 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nám nevadí, že je nevinný

Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Pilát řekl velekněžím a zástupům: „Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám.“

3.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.66 | Přečteno: 736 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Po kom ty vlastně jsi?

Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.“ (Lukáš 23,1+2)

2.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.50 | Přečteno: 234 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pravda vás stejně nezajímá

Tu mu řekli všichni: „Jsi tedy Syn Boží?“ On jim odpověděl: „Vy sami říkáte, že já jsem.“ Oni řekli: „Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst.“ (Lukáš 22,70+71)

1.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.17 | Přečteno: 657 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Hořký pláč jako lék

Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: „I tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje!“ Petr řekl: „Vůbec nevím, o čem mluvíš!"

30.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.21 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vláda tmy

„Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“ (Lukáš 22,53+54)

29.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.21 | Přečteno: 287 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Bůh raději uzdravuje než zabíjí

Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: „Pane, máme se bít mečem?“ A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím.“ Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. (L22,49-51)

28.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.68 | Přečteno: 239 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Polibek smrti

Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“ (Lukáš 22,47+48)

27.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.40 | Přečteno: 781 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Když spánek nepomáhá

Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ (Lukáš 22,45+46)

26.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.25 | Přečteno: 266 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz